Sunday, November 7, 2010

Diwali celebration- Nijoraparot Bhupenda

Photo source : Asomiya Pratidin , 5th Nov 2010