Wednesday, November 11, 2015

Diwali celebration- Nijoraparot Bhupenda in 2010

Photo source : Asomiya Pratidin , 5th Nov 2010